Podział majątku Kutno

Kancelaria adwokacka pod kierownictwem adwokata Łukasza Prokopiaka z Kutna specjalizuje się w ogólnie pojętym prawie rodzinnym, w tym w zakresie spraw o podział majątku. Świadczy profesjonalne doradztwo, jak i pomoc w czynnościach procesowych. Prawnik w ramach wsparcia pomaga m.in. sporządzać stosowne pisma i reprezentuje interesy Klienta przed sądem.

W przypadku tych spraw adwokat ma za zadanie doprowadzenie do sprawiedliwego podziału zgromadzonych dóbr w czasie trwania wspólności majątkowej. Wspólnym majątkiem określa się ogół rzeczy i praw majątkowych, jakie małżonkowie nabyli wspólnie lub osobno, a trafiały do jednej puli. Wyjątek stanowi tzw. majątek osobisty, czyli np. rzeczy, jakie zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

Kiedy orzeka się podział majątku?

Procesy te są najczęściej konsekwencją rozwodów. Jednak zdarza się, że rozdzielności majątkowej dokonuje się także po orzeczeniu separacji, ogłoszeniu upadłości, ubezwłasnowolnieniu małżonka czy ustaniu małżeństwa wskutek śmierci jednego z nich lub obojga. W każdym z tych przypadków może się przydać pomoc wykwalifikowanego adwokata, który zadba o formalności i doradzi, jakie kroki podjąć.

Bywa, że dotychczasowi współmałżonkowie są zgodni co do tego, w jaki sposób podzielić między sobą własność. Wówczas mogą nawet wnioskować o to, aby sąd w czasie sprawy rozwodowej orzekł podział majątku, bez konieczności odbywania kolejnej rozprawy. Często jednak strony nie zgadzają się co do tego, jak rozdzielić dotychczas wspólne rzeczy. Stąd też sprawy te nierzadko budzą dużo emocji.

Gdy pojawiają się rozbieżności między małżonkami, dotyczące tego, jak powinien wyglądać podział majątku, adwokat wówczas może udzielić wsparcia i pomóc w ustaleniu szczegółów. Prawnik, reprezentując interesy Klienta, dąży do sprawiedliwego rozdziału zgromadzonych dotychczas dóbr.

Jak wygląda podział majątku?

Przyjmuje się, że podział majątku powinien być równy. Zdarzają się jednak odstępstwa od tej zasady. Dotyczy to przypadków, gdy jeden z małżonków w sposób rażący i uporczywy uchylał się od powiększania wspólnej puli majątkowej. Są to wyjątkowe sytuacje, a strona wnioskująca musi wykazać nierówne udziały małżonków oraz dowieść, że stopień przyczynienia się do powiększania wspólności majątkowej był z jej strony niewspółmiernie większy.

Komplikacje pojawiają się również przy rzeczach niepodzielnych. Kwestia tego, kto otrzymuje dom, samochód czy inne, wartościowe dobra, są często przyczyną sporu. Dzięki doświadczonemu adwokatowi z Kutna można ustalić sprawiedliwy podział.